רשימת שירי ט"ו בשבט
 בלומען / מ. בראָדערזאָן
 דאָס עפּל ביימעלעך /
 ט"ו בשבט / קטעי קריאה ותירגול
 פֿונעם שיינעם וואָרצל אַרויס /
 תפילה לט"ו בשבט / עפ"י סידור העבודה שבלב


ט"ו בשבט איז דער ראש השנה לאילנות דאָס הייסט דאָס איז אַ דאַטע פֿאַר אַלע מצוות וואָס זייַנען פֿאַרבונדן מיט ביימער, אַזוי ווי עס שטייט אין משניות: ארבעה ראשי שנים הם
: באחד ב
ניסן ראש השנה למלכים ולרגלים;
באחד ב
אלול ראש השנה למעשר בהמה;
באחד ב
תשרי ראש השנה לשנים לשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות
; באחד ב
שבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל
אומרים - בחמישה עשר בו.(משנה, מסכת ראש השנה א' א').

ט"ו בשבט פֿירט מען זיך צו עסן זיסע טרוקענע פֿרוכטן פֿון די אויסדערווייַלטע פֿרוכטן אין ארץ ישראל, ניסלעך מיט מאַנדלען, און אַלערליי זיסע עסנוואַרג.

 

Matia Kam

שבט תש"ע – ינואר 2010

 

טו בשבט

טו בשבט איז אין הייַנטיקע צייַטן אַ יום-טובֿ – אָבער אייגנטלעך איז עס ניט געווען קייַן יום טובֿ, נאָר אַ דאַטע אין דעם יידישן קאַלענדאַר: פֿופֿצן (טו) אין חודש שבט.

אין דער תקופֿה פֿון משנה, טו בשבט איז באַַשטימט געווען אַלץ איינער פֿון די פֿיר דאַטעס וואָס הייבן אָן אַ נייַ יאָר.

א'  ניסן איז דער ראש השנה פֿון די יהודה און ישראל קעניגן;

א' תשרי איז דער ראש השנה פֿון יאָר.

טו בשבט איז באַַשטימט געוואָרן אַלץ "ראש השנה לאילנות" – דאָס הייסט: אַ נייַ יאָר פֿאַר ביימער: ניט אַ יום-טובֿ - נאָר אַ דאַטע פֿאַר לאַנד-אַרבעטערס, צו רעכענען דעם יערלעכן שניט פֿון די פֿרוכטן.  (משנה, מסכת ראש השנה א' א').

שפּעטער ( עס איז ניט קלאָר ווען ) האָט זיך טו בשבט גענומן דעם קאַראַקטער פֿון אַ יום-טובֿ. 

אין זעכצנטן יאָרהונדערטהאָבן די מקובלים פֿון צפֿת מאַרקירט טו בשבט אַלץ דעם "טאָג פֿון עֿסן פֿרוכטן" ("יום אכילת הפירות").

דרייַ הונדערט יאָר שפּעטער, אין די ערשטע מושבות אין ארץ ישראל, איז טו בשבט געוואָרן אַ יום-טובֿ פֿון פֿלאַנצן.

נאָך דעם אויפֿשטעל פֿון מדינת ישראל האָבן די אָפֿנע פֿעלדער זיך  פֿאַרקלענערט, און טו בשבט האָט פֿאַרלוירן זייַן באַטייַט אַלץ אַ יום-טוב פֿון פֿלאַנצונגען, און האָט אָנגענומען אַ נייַעם באַטייַט אַלץ דער יום טובֿ פֿון אָפּהיטן דער נאַטור.

טו בשבט איז אָנגענומען ווי אויך דער געבורטסטאָג פֿון  כנסת-ישראל.

 

 

 

 

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 317556

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©