רשימת שירי יום השואה
  אויפֿן וועג צו בוצלאַוו / אברהם סוצקעוויר
  ווילנע / א.ל. וואָלפֿסאָן
 25 שירי געטאָ עם תווים / סרוקים דיגיטאלית
 אַ וואָגן שיך / אברהם סוצקעווער [1913 -2001]
 אַ סדר אין אַ בונקער / צבי אַלטוסקי
 אויסגעהאַקטע בוימעלעך / שמעון שפּונד
 אונדזער שטעטל ברענט / געבירטיג מרדכי ]1877-1942[
 אונטער די פּוילישע ביימעלעך / יוסף פּאפּיערניקאָוו [1899-1993]
 אונטער דייַנע ווייַסע שטערן / אברהם סוצקעווער [1913 - 2010 ]
 אין וואַרשעווער געטאָ /
 אין סוף פֿון דער רגע / ק. צטניק [1909-2001]
 בעלז / יעקב יעקובס [1892-1972]
 גאָלדע / אברהם סוצקבר [1913-2010]
 געטרייַע נאָדלען / אברהם סוצקעווער
 דאָס מיידל פֿון וואַלד / אברהם סוצקעווער
 דודל - א /
 די זעונג איבערן טייַך / אברהם סוצקעווער
 די לערערין מירע / אברהם סוצקעווער [ 1913 - 2010 ]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / אינעווייניק / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / אַכטער עטאַפֿ / ק. צעניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / אַלטן-אַקציע / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפ / די מענער / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / דער זון / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / דרייצנטער עטאַפֿ / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / זיבעטער עטאַפֿ / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / לעצטער טראנספארט / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / נייַנטער עטאַפֿ / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / עלפֿטער עטאַפֿ / ק. צטניק [1909 -2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / פֿופֿצנטער עטאַפֿ / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / פנים אל פנים / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / פֿערצנטער עטאַפֿ : / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / צוועלפֿטער עטאַפֿ / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / צענטער עטאַפֿ / ק. צטניק [1909-2001]
 דער זייגער וואָס איבערן קאָפּ / קינדער-אַקציע / ק. צטניק [1909-2001]
 דער לעצטער פֿון די ל"ו - ס'קומט אָפֿט אַ קלאַנג / שמעון שפּונד
 חד-גדיא / ה. לייוויק [1888 - 1962 ]
 טרעבלינקע /
 יוגנט-הימען / ש. קאַטשערגינסקי
 יזכּור ליכט / מאַשע שטוקער-פּאַיוק
 כּבֿוד, געלע לאַטע / ה. לייויק [ 1888 - 1962 ]
 לאָמיר זיך איבערבעטן, אָבֿינו שבשמים /
 מייַן טאַטע / שמעון שפּונד
 נאָטעס שלאָפֿליד / איציק מאַנגער [1901-1969]
 נאָכאַלעמען / אַהרון צייטלין
 נוקלעוס / ק. צטניק [1909-2001]
 ניטאָ מער דאָס געסעלע / מ. וואַרשאַווסקי
 סדר נאַכט בעת וואַרשעווער געטאָ-אויפֿשטאַנד / הלל זיידמאַן
 ס'קומט אָפֿט אַ קלאַנג / שמעון שפּונד
 עקזעקוציע / אַבֿרהם סוצקעווער [ 1913 - 2010 ]
 ערב-פּסח בעת דעם געטאָ-אויפֿשטאַנד / מנשה אונגער
 פּאַפּיראָסן / הרמן יאבלוקופ [Herman Yablokoff 1903-1981 ]
 פּאַרטיזאַנער-הימען / הירש גילק
 פּאָרטעט אין בלויען סוועטער / אברהם סוצקעווער
 פֿון דער שטוב / מילים ולחן עממי רוסי
 פסח אין די געטאָס /
 צווילינג-שוועסטערלעך / אברהם סוצקעווער [ 1913 - 2010 ]
 צעשניטענע ליפּן / אברהם סוצקעווער
 קדיש בלאָזן אַלע ווינטן / שמעון שפּונד
 רבקהלע די שבתדיקע / פסייה קפלן ( 1870-1943)
 רויך / יעקב גלאַטשטיין ( 1896 – 1971)
 שאָטנס / שמעון שפּונד
 שטילער, שטילער / קאַטשערגינסקי ש.: מוזיק : װאָלקאָװיסקי אַלעק


יום השואה איז אַ יידישער אַנדענק טאָג אין כ"ד ניסן.

אין דעם טאָג פֿאַראייניקן זיך מיט די 6 מיליאָן אומגעקומענע יידן וואָס זייַנען געמאָרדעט געוואָרן אין דער חורבן-צייַט ( 1939-1945) דורך די נאצים.

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 324238

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©