אַוועקגיין

אַוועקגעגאַנגען / איז

להעלֵם

אַוועקלויפֿן

אַוועקגעלאָפֿן / איז

לברוח

אַוועקמאַכן

אַוועקגעמאַכט

לסלֵק

אויפֿהערן

אויפֿגעהערט

להפסיק

אויפֿטאָן

אויפֿגעטאָן

לבצע

אויפֿמאַכן

אויפֿגעמאַכט

לפתוח

אויפֿקלערן

אויפֿגעקלערט

להסביר

אויפֿרעגן

אויפֿגערעגט

להרגיז

אומברענגען

אומגעברענגעט

להשמיד

אומפֿאַלן

אומגעפֿאַלן / איז

ליפול, להתמוטט

אומקומען

אומגעקומען / איז

להעֵלם, להישמֵד

אונטערלייגן

אונטערגעלייגט

להניח, לשים תחת

אונטערפֿירן

אונטערגעפֿירט

להכשיל, ללוות

אונטערצינדן

אונטערגעצונדן

להדליק, להבעיר

איבעראַרבעטן

איבערגעאַרבעט

לעַבֵּד

איבערבלייַבן

איבערגעבליבן / איז

להתעכֵּב

איבערבעטן

איבערגעבעטן

להתפייס

איבערגיין

איבערגעגאַנגען / איז

לחצוֹת, לחלוֹף

איבערזעצן

איבערגעזעסן

לתרגם, לשתול

איבערזעצן

איבערגעזעסן / איז

להתיישב מחדש

איבערזעצן

איבערגעזעצט

לתרגם

איבערחזרן

איבערגעחזרט

לשנֵן, לסַכֵּם

איבעררייסן

איבערגעריסן

לנַתֵק

איבערשרייַבן

איבערגעשריבן

להעתיק

איבערשרייַבן

איבערגעשריבן

להעתיק

אייַנבאַגראָבן

אייַנבאַגראָבן

לקבור הֵיטֵב

אייַנבאַקן

אייַנגעבאַקט

לאפות הֵיטֵב

אייַנבאָרגן

אייַנגעבאָרגט

ללווֹת  הַרְבֵּה  

אייַנבילדן

אייַנגעבילדט

לדמוֹת, [אשליה]

אייַנדרייען

אייַנגעדרייט

להתברג לתוך

אָנהייבן

אָנגעהויבן

להתחיל

אָנטאָן

אָנגעטאָן

להתלבש

אַנטלויפֿן

אַנטלאָפֿן /איז

לברוח

אָנצינדן

אָנגעצונדן

להדליק

אָנצינדן

אָנגעצונדן

להדליק

אָנקומען

אָנגעקומען /איז

להגיע

אַרבעטן

 

לעבוד

אַרויסגיין

אַרויסגעגאַנגען / איז

לצאת

אַרייַנקומען

אַרייַנגעקומען /איז

להיכנס

באַמערקן

באַמערקט

לשים לב

באַפֿעלט ווערן

באַפֿעלט געוואָרן

 

באַפֿעלן

באַפֿעלט

לצוות

באַקומען

באַקומען

לקבל

באַקומען

באַקומען

לקבל

באַקלערן

באַקלערט

לשקוֹל, לחשוב

באַקענען

באַקענט

להכיר

באַשרייַבן

באַשריבן

לשכתב

בלייַבן

געבליבן

להישאֵר

בענטשן

געבענטשט

לברך

ברענען

געברענט

לבעור

גיין

געגאַנגען / איז

ללכת

גלייבן

געגלייבט

להאמין

געדענקען

געדענקט

לזכור

געבןירן ווערן

געבוירן געוואָרן / איז

להיוולד

געווינען

געוואָנען

דאַווענען

געדאַווענט

להתפלל

דאַרפֿן

געדאַרפֿט

צריך / חייב

דערלעבן

דערלעבט

לזכות, לחיות

דערציילן

דערציילט

לספר, לתאר

דערציילן

דערציילט

לסַפֵּר

דערקלערן

דערקלערט

להבהיר

דרייען

געדרייט

לסובב

דרייען זיך

געדרייט זיך

להסתובב

דרייען זיך

געדרייט זיך

להסתובב

האָבן

געהאַט

יש

האָבן ליב

ליב געהאַט

לאהוב

גגעהייסן

להיקרא בשם

הייסן

געהייסן

לצוות

הייסן

געהייסן

להיקרא בשם

הערן

געהערט

לשמוע

וואַקסן

געוואַקסן /איז

לגדול /לצמוח

וואַשן זיך

זיך געוואַשט

להתרחץ

וווינען

געוווינט

לגור

וועלן [ווילן]

געוואָלט

לרצות

ווערן

געוואָרן /איז

להיעשות [בונה נפעל]

זאָלן

געזאָלט

אמוּר

זינגען

געזונגען

לשיר

זיצן

געזעסן / איז

לשֶבֶת

זעצן זיך

זיך געזעצט

להתיישב

טאַנצן

געטאַנצט

לרקוד

טאָרן ניט

געטאָרט ניט

אסור

טרינקען

געטרונקען

לשתות

לאָמיר  (לא מוטה

 

הבה

אויסלייענען

אויסגעגעלייענט

לקרוא הכל

לייענען

געלייענט

לקרוא

לערנען

געלערנט

ללמוד

לערנען זיך

זיך געלערנט

ללמוד

מאַכן

געמאַכט

לעשות

איבערמאַכן

איבערגעמאַכט

לעשות מחדש

אויסמאַכן

אויסגעמאַכט

לבטל

מוזן

געמוזט

מוכרח

מיינען

געמיינט

להתכוון

מעגן

געמעגט

אפשרי/מותר

ענדיקן

געענדיקט

לסיים

ענדיקן

געענדיקט

לסיים

ענטפֿערן

געענטפֿערט

לענות

עסן

געגעסן

לאכול

פֿאַרבינדן

פֿאַרבונדן

לקשור, לחבר

פֿאַרגליַיכן

פֿאַרגליכן

לחפוף, להשוות

פֿאַרגעבן

פֿאַרגעבן

לסלוח, לוותר

פֿאַרגעניגען

פֿאַרגעניגען

לזכות, לחיות

פֿאַרגעסן

פֿאַרגעסן

לשכוח

פֿאַרדינען

פֿאַרדינט

להרוויח

פֿאַרהאַלטן

פֿאַרהאַלטן

לעצור, למנוע, לעכב

פֿאַרלירן

פֿאַרלוירן

לאבד

פֿאַרלעבן

פֿאַרלעבט

למצות את החיים

פֿאַרמאַכן

פֿאַרמאַכט

לסגור

פֿאָרן

געפֿאָרן / איז

לנסוע

פֿאַרנעמען

פֿאַרנומען

לכבוש

פֿאַרקויפֿן

פֿאַרקויפֿט

למכור

פֿאַרקויפֿן

פֿאַרקויפֿט

למכור

פֿאַרקלייבן זיך

זיך פֿאַרקליבן

להתאסֵף

פֿאַרשטיין

פֿאַרשטאַנען

להבין

פֿאַרשטעלן

פֿאַרשטעלט

להתחפש, להיות מוצג כ..
 

פֿאַרשליסן

פֿאַרשלאָסן

לנעול

פֿאַרשפּילן

פֿאַרשפּילט

להפסיד

פֿלעגן

געפֿלעגט

נוהג [מנהג]

פֿפֿריילעך מאַכן

פֿריילעך געמאַכט

פּרעגלען

געפּרעגלט

פֿרעגן

געפֿרעגט

לשאול

צוגיין

צוגעגאַנגען / איז

להתקרב

צוגרייטן

צוגעגרייט

להכין

צומאַכן

צוגעמאַכט

לסגור

ציילן

געציילט

לספוֹר

צעהאָנגען

צעהאָנגען

לפזר

צעהעלטן

צעהעלט

להאיר, להבהיר

צעטראָגן

צעטראָגט

להפיץ

צעשלאָגן

צעשלאָגט

מוכֶּהלהכות

קויפֿן

געקויפֿט

לקנות

באַקומען

באַקומען

 

קומען

געקומען / איז

לבוא

באַקענען זיך

באַקענט

להכיר

קענען

געקענט

יכול /יודע

רייניקן

גערייניקט

לנקותלטהר

רעדן

גערעדט

לדבר

אויסרעדן

אויסגערעדט

לגלות, לרכֵל

שטאַרבן

געשטאָרבן / איז

למוּת

שמעקן

געשמעקט

להריח

ששפּילן

געגעשפּילט

לשׂחֵק, לנגן

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 263989

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©